Statut izby

Artykuł 1
Postanowienia ogólne

§ 1
Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza, zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego, działającą na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35 poz 195, zm. Dz.U. z 1992 roku Nr 75, poz. 368), zwanej dalej Ustawą oraz niniejszego statutu.

§ 2
Nazwa Izby brzmi:

1. w języku polskim: Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza.
2. w języku angielskim: Polish-Swedish Chamber of Commerce.

§ 3
Izba posiada osobowość prawną.

§ 4
Siedzibą Izby jest Gdańsk. Izba działa głównie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Szwecji i może tworzyć na terenie swojej działalności oddziały, filie i przedstawicielstwa.

§ 5
Językami urzędowymi izby są:

1. język polski
2. język angielski.

Artykuł 2
Cel i zadania Izby

§ 1
Celem Izby jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Rzeczypospolitą Polską, a Królestwem Szwecji.

§ 2
Izba realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1. ochronę i popieranie interesów gospodarczych swoich członków wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego i innych podmiotów i instytucji polskich i szwedzkich;
2. inspirowanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy gospodarczej między podmiotami gospodarczymi obu krajów;
3. rozpowszechnianie informacji, dotyczących sytuacji gospodarczej w Polsce i w Szwecji, zwłaszcza informacji o stanie i rozwoju polityki gospodarczej i handlowej, poprzez wydawanie odpowiednich publikacji;
4. wskazywanie możliwości zbytu, zaopatrzenia i inwestowania w obydwu krajach;
5. organizowanie i udział w konferencjach prasowych, seminariach, sympozjach, wystawach i innych formach promocji – gdy jest to zgodne z celami Izby;
6. organizowanie, wspieranie i udział w kształceniu i doskonaleniu zawodowym;
7. tworzenie komisji, komitetów i innych organów kolegialnych
8. nadawanie odznaczeń i wyróżnień.

§ 3
Izba nie prowadzi działalności politycznej ani światopoglądowej.

§ 4
Izba prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie informacji i doradztwa ekonomicznego m.in. poprzez sporządzanie opinii, analiz rynku i sprawozdań.

Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych Izby i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

§ 5
Izba może podejmować każdą inną, prawnie dopuszczoną, działalność, służącą celowi określonemu w § 1.

Artykuł 3
Członkostwo

§ 1
1. Polskimi członkami Izby mogą być podmioty polskie, prowadzące działalność gospodarczą. Członkami szwedzkimi mogą być szwedzkie podmioty i osoby fizyczne, jako podmioty zagraniczne w rozumieniu art. 121 ust. 4 Ustawy o Izbach oraz art. 3 ustawy z 14 czerwca 1991 roku o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. Nr 60, poz. 480 z późniejszymi zmianami).
2. Osoby zatrudnione w Izbie na zasadach umowy o pracę nie mogą być członkami Izby.

§ 2
Przyjęcie

1. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie decyzji Zarządu, po uprzednim pisemnym złożeniu deklaracji członkowskiej.

Złożenie deklaracji jest jednoznaczne z uznaniem statutu Izby.
2. O decyzji w sprawie przyjęcia zawiadamia się pisemnie. W przypadku decyzji odmownej wymagane jest uzasadnienie. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Rady Izby w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
3. Członkostwo w Izbie rozpoczyna się z chwilą doręczenia zawiadomienia o przyjęciu.

§ 3
Ustanie członkostwa

1. Członkostwo w Izbie ustaje z chwilą:

1. śmierci,
2. wystąpienia,
3. wykluczenia,
4. likwidacji.

2. Wystąpienie z Izby jest możliwe tylko wraz z końcem roku obrachunkowego. Pisemne oświadczenie o wystąpieniu składa się Zarządowi na trzy miesiące przed upływem roku obrachunkowego. Zarząd może skrócić termin trzymiesięczny.

3. Wykluczenie.

1. Rada Izby może z ważnych powodów wykluczyć członka Izby. Za ważny powód uznaje się w szczególności ciężkie wykroczenie przeciwko interesom i celom Izby, zawinione naruszenie postanowień Statutu oraz niegodne członka Izby zachowanie.
2. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu, niezwłocznie po zapoznaniu się z jego przyczynami, Przewodniczący Rady Izby wezwie, w formie pisemnej, członka Izby do pisemnego zajęcia stanowiska w sprawie przedstawionych mu przyczyn wykluczenia. Członek ma także prawo do ustnego wypowiedzenia się wobec Rady Izby.
3. Zaleganie z płaceniem składek przez okres trzech miesięcy, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu do zapłaty, jest ważnym powodem, na podstawie którego Rada Izby może wykluczyć Członka, bez zachowania procedury określonej w pkt.b)
4. O decyzji w sprawie wykluczenia Przewodniczący Rady Izby zawiadamia Członka listem poleconym, na ostatni wskazany przez niego adres. Wykluczenie staje się skuteczne z dniem nadania listem poleconym zawiadomienia o decyzji o wykluczeniu, wraz z uzasadnieniem.
5. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

§ 4
Prawa członków

1. Każdy członek, który opłacił należne składki, ma prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. Osoby prawne oraz inne organizacje wykonują prawo głosu poprzez swych przedstawicieli ustawowych.
3. Członkowie mają prawo do korzystania ze wsparcia i doradztwa ze strony Izby we wszystkich sprawach należących do zakresu jej statutowej działalności.

§ 5
Obowiązki członków

1. Członkowie są zobowiązani do wspierania Izby w osiąganiu przez nią zamierzonych celów i zadań. Zobowiązują się również do przestrzegania Statutu oraz uchwał organów Izby.
2. Członkowie są zobowiązani do opłacania składek członkowskich. Składki te mogą być pobierane w także na raty.
3. Składka członkowska dla nowego członka Izby może być pomniejszona o upust, proporcjonalny do czasu, który upłynął między początkiem roku rozrachunkowego, a dniem złożenia deklaracji członkowskiej.

Artykuł 4
Organy Izby

Organami Izby są:

1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Rada Izby
3. Zarząd
4. Komisja Rewizyjna

Artykuł 5
Walne Zgromadzenie Członków

§ 1
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Izby.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w siedzibie Izby lub w innym miejscu na terenie Trójmiasta i jest zwoływane przez Zarząd w ciągu sześciu miesięcy od końca roku obrachunkowego.

§ 3
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. przyjmowanie od Zarządu i Komisji Rewizyjnej sprawozdań oraz rachunku strat i zysków oraz planu na rok następny.
2. udzielanie absolutorium dla Rady Izby i Zarządu,
3. wybór Rady Izby,
4. wybór Komisji Rewizyjnej
5. dokonywanie zmian w Statucie
6. rozpatrywanie odwołań od decyzji o przyjęciu i wykluczeniu członkostwa

§ 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w ciągu 4 tygodni od daty złożenia do Zarządu pisemnego wniosku, wraz z uzasadnieniem, przez minimum jedną piątą członków Izby.

§ 5
1. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd. O dacie, miejscu i porządku obrad Zarząd zobowiązany jest powiadomić członków na cztery tygodnie przed ustalonym terminem – w czasopiśmie okólnym Izby lub pocztą.
2. Walne Zgromadzenie Członków, otwierane przez Przewodniczącego Rady Izby, wybiera swojego Przewodniczącego.
3. Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności co najmniej jednej czwartej członków uprawnionych
4. Przy braku quorum zwołuje się, w ciągu trzech tygodni, drugie Walne Zgromadzenie Członków, które jest władne do podejmowania uchwał bez względu na frekwencję. Zarząd zawiadamia o tym w zaproszeniu.
5. Zmiany Statutu wymagają obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Przy braku tego quorum ma zastosowanie ustęp 4.
6. Uchwały zapadają tylko w sprawach ujętych w porządku obrad.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na głosowaniu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. Głosowanie jest jawne, o ile Walne Zgromadzenie Członków nie postanowi inaczej. Wybory odbywają się w tajnym głosowaniu.
9. Protokół z Walnego Zgromadzenia, a w szczególności z głosowania, jest podpisywany przez Przewodniczącego, Prezesa Zarządu oraz protokolanta.
10. Walne Zgromadzenie Członków może uchwalić, zachowując postanowienia Statutu, regulamin, w którym zostaną zawarte inne zasady, dotyczące jego funkcjonowania

Artykuł 6
Rada Izby

§ 1
1. Rada Izby składa się z

1.
Przewodniczącego,
2.
1 – 3 Wiceprzewodniczących,
3.
4 – 10 Członków Rady.

2. Liczbę Członków Rady na kolejną kadencję ustala Walne Zgromadzenie.

3. Prezes Zarządu bierze udział w obradach Rady Izby

§ 2
Do kompetencji Rady Izby należy:

1. uchwalanie wytycznych dotyczących funkcjonowania Izby,
2. wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Izby spośród członków Rady Izby. Ilość Wiceprzewodniczących ustala Rada Izby.
3. powoływanie i odwoływanie Zarządu,
4. ustalanie, na wniosek Zarządu, wysokości i terminów płatności składki członkowskiej na kolejny rok obrachunkowy.

§ 3
Członkowie Rady Izby sprawują swoje funkcje osobiście i honorowo.

§ 4
Każdy Członek Izby może zaproponować kandydata na Członka Rady Izby.

§ 5
Kadencja Rady Izby trwa do czasu wyboru nowej Rady Izby przez kolejne Walne Zgromadzenie.

§ 6
W przypadku ustąpienia Członka Rady Izby, przed upływem kadencji, Rada Izby ma prawo dokooptować, spośród członków Izby, nowego członka, do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 7
1. Posiedzenia Rady Izby zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady Izby. O terminie i szczegółowym porządku obrad Przewodniczący zawiadamia najpóźniej na dwa tygodnie przed określonym terminem posiedzenia.
2. Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy Członków Rady Izby. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Głosowanie może odbyć się w formie obiegowej pisemnej.
3. Z posiedzenia Rady Izby sporządza się protokół, który jest przedstawiany Członkom Rady Izby najpóźniej wraz z zaproszeniem na kolejne posiedzenie Rady Izby i jest na tym posiedzeniu przez Radę Izby zatwierdzany.
4. Tryb pracy Rady Izby określa regulamin przez nią uchwalony.

Artykuł 7
Zarząd

§ 1
Zarząd jest jednoosobowy.

§ 2
1. Zarząd odpowiada za kierowanie Izbą oraz za wykonanie jej bieżących zadań – w ramach jej Statutu i budżetu oraz wytycznych Rady Izby.
2. Zarząd zatrudnia i zwalnia pracowników Izby.

§ 3
Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie pracami Izby i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. sporządzanie sprawozdań dla Walnego Zgromadzenia Członków,
3. zarządzanie majątkiem Izby,
4. przyjmowanie i skreślanie Członków Izby,
5. podejmowanie decyzji i działań we wszystkich innych sprawach, nie zastrzeżonych w Ustawie lub Statucie do kompetencji innych organów Izby.

Artykuł 8
Komisja Rewizyjna

§ 1
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa nie krócej niż do dnia zebrania się następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia członków.
4. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej lub powstania wakatu z innego tytułu Komisja powołuje nowego członka przez kooptację – do czasu następnych wyborów przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 2
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, zwłaszcza jej gospodarki finansowej,
2. badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem Izby,
3. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków dotyczących bieżącej działalności Izby,
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.

§ 3
Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.

Artykuł 9
Środki finansowe i majątek

§ 1
Izba pokrywa koszty swej działalności ze:

1. składek członkowskich,
2. odsetek i innych dochodów z wkładów pieniężnych Izby,
3. spadków, darowizn i zapisów,
4. subwencji,
5. dochodów z działalności gospodarczej, które służą wyłącznie realizacji celów statutowych Izby.

§ 2
Nieodpłatne przysporzenia oraz subwencje i dotacje mogą być spożytkowane wyłącznie w ramach celu, na który zostały przeznaczone.

§ 3
Członkowie Izby nie mają żadnych praw do majątku Izby.

§ 4
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 5
Reprezentacja

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz do podpisywania w imieniu Izby upoważnieni są:

1. Prezes Zarządu jednoosobowo.

2. Pełnomocnicy działający w granicach umocowania.

§ 6
Dla powierzonych jej środków pieniężnych Izba prowadzi specjalne księgi i wydzielone rachunki bankowe.

Artykuł 10
Zmiany Statutu

Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Rady Izby lub Zarządu lub co najmniej jednej piątej liczby członków zwyczajnych Izby. O zamiarze dokonania zmian, ich treści i wymogach, określonych w art.5 § 5 ust.5, należy poinformować członków w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Członków.

Artykuł 11
Rozwiązanie Izby

§ 1
1. Rozwiązanie Izby może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Wniosek o rozwiązanie Izby musi zostać podpisany przez co najmniej jedną trzecią liczby członków. Wniosek składa się do Zarządu, który zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w ciągu czterech tygodni od otrzymania wniosku.

§ 2
Likwidator Izby powołany zostaje uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 3
Z zastrzeżeniem art.14 ust.2 Ustawy, majątek Izby, pozostały po wypełnieniu wszystkich zobowiązań Izby, będzie, na wniosek Zarządu, przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia na konkretne cele.

Artykuł 12
Postanowienia końcowe

Statut został uchwalony przez członków-założycieli w dniu 11 czerwca 1999r, na dowód czego członkowie-założyciele złożyli swe podpisy.

Zaznaczone zmiany zostały uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków PSIG w dniu 14 lipca 2006 r.

Archiwa