Stadgar

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

§ 1

Polsk-Svenska Handelskammaren, i det följande kallad “Kammaren”, är en näringslivsorganisation som bedriver sin verksamhet jml Lagen (30.05.1989) om handelskamrar (Förf.saml. Nr 35 p. 195, med senare ändringar offentliggjorda i Förf.saml. av 1992 Nr 75, p. 368) i fortsättningen kallad “Lagen” samt denna stadga.

§ 2

Kammarens firma är:

1. på polska: Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza.

2. på engelska: Polish-Swedish Chamber of Commerce.

§ 3

Kammaren är en juridisk person.

§ 4

Kammarens styrelse har sitt säte i Gdańsk. Kammaren bedriver sin verksamhet huvudsakligen i Republiken Polen och i Sverige, och kan bilda avdelningar, filialer och representationskontor.

§ 5

Kammarens arbetsspråk är:

1. polska

2. engelska

Artikel 2

Kammarens ändamål och uppgifter

§ 1

Kammarens ändamål är att främja ekonomiska kontakter och handelsutbyte mellan Republiken Polen och Sverige.

§ 2

Kammaren genomför sina ändamål genom:

1. att skydda och främja sina medlemmars ekonomiska intressen gentemot statliga organ, kommunala myndigheter och andra polska och svenska subjekt och institutioner.

2. att inspirera, bibehålla och utveckla näringssamarbete mellan företagen från de båda länderna.

3. att sprida information om den ekonomiska situation både i Polen och i Sverige, i synnerhet information om näringslivs- och handelspolitikens situation och utveckling, i egna publikationer.

4. att visa på möjliga försäljnings- och inköpskanaler samt investeringsobjekt i båda länderna.

5. att arrangera och delta i presskonferenser, seminarier, symposier, utställningar och andra marknadsföringsformer när detta överensstämmer med Kammarens ändamål.

6. att arrangera, stödja och delta i utbildningar och projekt för kompetensutveckling;

7. att bilda nämnder, kommittéer och andra kollegiala organ

8. att tilldela utmärkelser och priser.

§ 3

Kammaren skall inte bedriva politisk eller ideologisk verksamhet.

§ 4

Kammaren bedriver ekonomisk verksamhet som omfattar tjänster avseende ekonomisk information och rådgivning genom bl.a. utlåtanden, marknadsanalyser och rapporter.

Inkomster från denna verksamhet skall användas uteslutande för genomförande av Kammarens lagenliga ändamål och får inte delas ut bland dess medlemmar.

§ 5

Kammaren äger att utöva annan, lagenlig verksamheter som överensstämmer med de ändamål som bestäms i § 1.

Artikel 3

Medlemskap

§ 1

1. Polska företag som bedriver ekonomisk verksamhet kan bli polska medlemmar i Kammaren. Svenska företag och fysiska personer kan bli svenska medlemmar i Kammaren i egenskap av utländska subjekt jml art. 121 fjärde stycket Lagen om kammare samt art. 3 Lagen (14.06.1991) om bolag med utländska delägare (Förf.saml. Nr 60, p. 480 med senare ändringar).

2. Kammarens anställda får inte bli dess medlemmar.

§ 2

Beviljande av medlemskap

1. Styrelsen kan besluta om att bevilja medlemskap till den som inkommit med skriftlig medlemsansökan.

Genom inlämnandet av medlemsansökan accepterar man Kammarens stadga.

2. Beslut om beviljande av medlemskap meddelas skriftligen. Vid avslag på medlemsansökan skall skäl till beslutets anges. Sökanden äger att överklaga avslag till Kammarens Råd senast 30 dagar från dess erhållande.

3. Medlemskapet i Kammaren börjar i och med delgivningen av det beviljande beslutet.

§ 3

Upphörande av medlemskapet

1. Medlemskapet i Kammaren upphör i samband med:

a) dödsfall

b) uppsägning

c) uteslutning

d) likvidation

2. Medlemskapet kan endast sägas upp vid räkenskapsårets slut. Skriftlig uppsägning skall lämnas in till Styrelsen tre månader före räkenskapsårets slut. Styrelsen kan avkorta den tre månader långa uppsägningstiden.

3. Uteslutning

a) Kammarens Råd äger att utesluta en medlem av väsentliga skäl. Väsentliga skäl utgörs i synnerhet av grov överträdelse av Kammarens intressen och ändamål, uppsåtligt brott mot stadgan eller uppträdande som är olämpligt för Kammarens medlem.

b) När Rådet tagit del av de skäl som kan ligga för grund för uteslutning, men innan ett sådant beslut fattats, skall Rådets ordförande skriftligen uppmana Kammarens medlem att skriftligen inkomma med sitt ställningstagande till de angivna skälen. Medlemmen äger även att muntligen lämna sitt ställningstagande inför Kammarens Råd.

c) Underlåtenhet att betala medlemsavgifter under tre månader, trots två betalningsuppmaningar utgör ett väsentligt skäl för uteslutning av en medlem, utan tillämpning av det i punkt b) angivna förfarandet.

d) Rådets ordförande meddelar medlemmen beslut om uteslutning via rekommenderat brev som sänds till dennes senast kända adress. Uteslutning äger verkan från den dag då rekommenderat brev med meddelande om beslut om uteslutning, med angivna skäl, sänts per post.

e) Medlemmen äger att få beslut om uteslutning prövat av ?rsmöte.

§ 4

Medlems rättigheter

1. Varje medlem som betalat de vederbörliga avgifterna har rätt till en röst på årsmöte.

2. Juridiska personer samt andra organisationer utövar sin rösträtt genom sina lagenliga företrädare.

3. Medlemmen äger att utnyttja Kammarens stöd och rådgivning vid samtliga ärenden som ingår i dess stadgeenliga verksamhet.

§ 5

Medlemens skyldigheter

1. Medlem är förpliktad att stödja Kammaren i sin strävan att uppnå sina mål och uppgifter. Medlem förpliktas också att efterleva Kammarens stadga och beslut som fattats av dess organ.

2. Medlem är förpliktad att betala medlemsavgifter. Avgifterna kan även betalas genom avbetalning.

3. Medlemsavgift för ny medlem kan sänkas med en rabatt proportionerlig till den tid som har gått från räkenskapsårets början tills medlemsanmälan har lämnats in.

Artikel 4

Kammarens organ

Kammarens organ utgörs av:

a) Kammarens årsmöte

b) Kammarens Råd

c) Styrelse.

d) Revisionsutskott

Artikel 5

Kammarens årsmöte

§ 1

1. Kammarens högsta organ utgörs av årsmöte

2. Årsmöte kan vara ordinarie eller extraordinär.

§ 2

Ordinarie årsmöte skall förläggas på Kammarens huvudkontor eller i en annan lokal i Trestadsområdet och hållas, efter en kallelse utfärdad av Styrelsen, före utgången av sex månader efter räkenskapsårets slut.

§ 3

Följande ärenden är förbehållna för årsmötet:

1. godkännande av Styrelsens och Revisionsutskottets berättelse samt resultaträkning och plan för nästkommande år.

2. beviljande av ansvarsfrihet åt Kammarens Råd och Styrelsen.

3. val av Kammarens Råd

4. val av Revisionsutskottet

5. ändringar i stadgan, samt

6. prövning av överklagan avseende beslut om beviljande eller avslag av medlemskapet

§ 4

Styrelsen skall kalla till extraordinär årsmöte senast 4 veckor få?n erhållandet av skriftlig begäran om detta, med angivet ändamål, som anförtrots av minst en femtedel av Kammarens medlemmar.

§ 5

1. Kallelse till årsmöte utfärdas av Styrelsen. Styrelsen är förpliktad att meddela medlemmarna datum, plats och dagordning för mötet fyra veckor före den planerade tidpunkten å genom en cirkulär eller genom brev.

2. Årsmöte öppnas av ordföranden för Kammarens Råds och väljer därefter sin ordförande.

3. Årsmötet är beslutfört när minst en fjärde del av de behöriga medlemmarna är närvarande vid mötet.

4. Vid avsaknad av beslutsmässigt antal närvarande skall nästa årsmöte sammankallas senast tre veckor från det första mötet, varmed detta möte är beslutfört oberoende av antal närvarande medlemmar. Styrelsen skall upplysa om detta i kallelsen.

5. Ändringar i stadgan kräver att minst hälften av de röstberättigade medlemmarna är närvarande. Vid avsaknad av detta quorum skall bestämmelserna i fjärde stycket tillämpas.

6. Beslut kan fattas endast i de ärenden som finns med på dagordningen.

7. Beslut fattas med vanlig röstmajoritet av de medlemmar som deltar i omröstningen. Om likhet i röstetal föreligger är ordförandens röst avgörande.

8. Omröstningen är öppen såvida årsmötet inte beslutar annat. Personval sker genom sluten omröstning.

9. Protokoll fört vid årsmöte, och i synnerhet omröstningsresultat, undertecknas av ordföranden, verkställande direktören och protokollföraren.

10. Årsmötet äger att med hänsynstagande till bestämmelserna i stadgan besluta om ordningsstadga innehållande övriga regler för dess verksamhet.

Artikel 6

Kammarens R?d

§ 1

1. Kammarens Råd består av:

a) Ordförande,

b) 1-3 viceordföranden

c) 4 – 10 Rådsmedlemmar.

2. Antal rådsmedlemmar för nästkommande mandatperiod fastställs av årsmötet.

3. Verkställande direktören deltar i Kammarens Råds sammanträden.

§ 2

Till Kammarens Råds befogenheter hör:

1. att anta riktlinjer för Kammarens verksamhet,

2. att välja ordförande och viceordföranden i Kammarens Råd bland Rådsmedlemmar. Antal viceordföranden bestäms av Rådet.

3. Utnämning och återkallande av Styrelseledamöter.

4. att på begäran av Styrelsen, fastställa belopp och betalningstid för medlemsavgifter för nästkommande räkenskapsår.

§ 3

Rådsmedlemmar innehar sina funktioner personligen och oarvoderade.

§ 4

Varje medlem i Kammaren äger att föreslå kandidat till Rådsmedlem.

§ 5

Mandatperiod för Kammarens Råd löper ut när nästkommande ordinarie årsmöte väljer ett nytt Råd.

§ 6

Om Rådsmedlem avgår före utgången av mandatperioden äger Rådet att bland medlemmarna i Kammaren adjungera en ny rådsmedlem för perioden tills nästa ordinarie årsmöte.

§ 7

1. R?dets sammanträden sammankallas och leds av Rådets ordförande. Ordföranden meddelar datum och detaljerad dagordning för sammanträdet senast två veckor före den utsatta tidpunkten.

2. Rådets beslut fattas med vanlig röstmajoritet och när minst hälften av samtliga medlemmar är närvarande. Om likhet i röstetal föreligger är ordförandens röst avgörande. Omröstning kan ske per capsulam.

3. Rådets sammanträde protokollförs och protokoll över föregående sammanträde presenteras för Rådsmedlemmar senast i samband med kallelse till nästa sammanträde under vilket protokollet fastställs.

4. Rådets arbetsform bestäms i särskild arbetsordning antagen av Rådet.

Artikel 7

Styrelse

§ 1

Styrelsen består av en person.

§ 2

1. Styrelsen leder Kammarens verksamhet och ansvarar för fullgörande av dess löpande uppgifter å inom ramen för dess stadga och budget, samt enligt riktlinjerna från Rådet.

2. Styrelsen träffar och säger upp anställningsavtal med Kammarens anställda.

§ 3

Till Styrelsens befogenheter hör:

1. att leda Kammarens arbeten och representera den,

2. att upprätta rapporter för årsmöte

3. att förvalta Kammarens egendom,

4. att bevilja medlemskap och stryka Kammarens medlemmar,

5. att fatta beslut och vidta åtgärder i samtliga ärenden som inte är förbehållna för andra organ genom bestämmelserna i Lagen eller i stadgan.

Artikel 8

Revisionsutskott

§ 1

1. Revisionsutskottet består av tre ledamöter som väljs av ?rsmöte.

2. Revisionsnutskottet väljer en ordförande, en viceordförande och en sekreterare av sina ledamöter .

3. Revisionsutskottets mandatperiod varar inte kortare än tills nästa ordinarie årsmöte, samt

4. Om n?gon av Revisionsutskottets ledamöter avgår eller om det av annat skäl uppstår vakans skall utskottet utse en ny ledamot genom adjungering å tills nästa val som sker under nästa årsmöte.

§ 2

Till Revisionsutskottets befogenheter hör:

1. att utöva löpande tillsyn och årlig kontroll över Kammarens verksamhet och i synnerhet hushållning med dess finanser.

2. att granska bokföringsdokument, samt utgifternas överensstämmelse med Kammarens budget

3. att för årsmötet presentera sina slutsatser angående Kammarens verksamhet,

4. att för årsmötet presentera rapporter från sin verksamhet inklusive rekommendationer angående eventuellt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 3

Revisionsutskottets detaljerade arbetsregler bestäms i den av utskottet beslutade arbetsordningen.

Artikel 9

Finansiella medel och egendom

§ 1

Kammaren finansierar sin verksamhet med:

1. medlemsavgifter,

2. ränta och övriga inkomster från Kammarens placeringar

3. arv, donationer och legat

4. subventioner

5. inkomster från ekonomisk verksamhet, som får endast användas för Kammarens stadgeenliga mål

§ 2

Värdestegringar samt subventioner och donationer får utnyttjas endast för det ändamål som de blivit avsedda för.

§ 3

Kammarens medlemmar äger inga rättigheter till Kammarens tillgångar.

§ 4

Räkenskapsåret motsvarar kalenderåret.

§ 5

FIrmateckning

Kammarens firma tecknas av:

1. Verkställande direktören å ensam,

2. Ombudå? inom ramen för sin fullmakt

§ 6

Kammaren för särskilda böcker och särskilda bankkonton för de finansiella medel som anförtrotts den.

Artikel 10

Ändringar i stadgan

Stadgan får ändras efter beslut av årsmöte efter anhållan av Kammarens Råd eller Styrelsen, eller minst en femtedel av Kammarens ordinarie medlemmar. Medlemmarna skall informeras om de planerade ändringarna, om dess innehåll och krav, jml art 5 § 5.5, i samband med kallelse till årsmöte.

Artikel 11

Upplösning

§ 1

1. Upplösning av Kammaren kräver beslut av årsmöte.

2. Anhållan om upplösning skall undertecknas av minst en tredjedel av dess medlemmar. Anhållan skall inlämnas hos Styrelsen som sammankallar årsmöte senast fyra veckor efter erhållandet av anhållan.

§ 2

Kammarens likvidator utses genom beslut av årsmöte.

§ 3

Med förbehåll för Lagens art. 14 andra stycket skall Kammarens tillgångar som blir kvar efter att samtliga Kammarens förpliktelser är reglerade, på begäran av Styrelsen, och efter beslut av årsmötet anslås för konkreta ändamål.

Artikel 12

Slutbestämmelser

Stadgan har beslutats av kammarens grundare den 11 juni 1999, vilket vidimeras med deras namnunderskrifter.

Arkiv